• Regulamin dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie

     


     

    1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.

    2. Nauczyciel dyżurny odpowiada za ład i porządek na boisku, korytarzu i w sanitariatach.

    3. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie przebywali na terenie przed głównym wejściem do szkoły (gdzie znajduje się parking i plac manewrowy dla autobusów szkolnych) oraz nie oddalali się poza teren szkoły.

    4. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest stały osobisty monitoring rejonu dyżuru.

    5. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.

    6. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom.

    7. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, dyżuruje nauczyciel mający wyznaczone zastępstwo w tygodniowym planie dyżurów.

    8. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego i braku nauczyciela mającego zastępstwo, dyżur pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

    9. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi.

    10. Za dyżury uczniów danej klasy odpowiedzialny jest wychowawca dyżurującej klasy.

    11. Ustala się następujący harmonogram dyżurów:

     

    • przed lekcjami od 7.15 do 7.45 – wyznaczony nauczyciel sprawuje dyżur w całej szkole.
    • podczas przerw międzylekcyjnych:

     

             *7.45 - 8.00 *8.45 – 8.55 *9.40 – 9.50 *10.35 – 10.45

             *11.30 – 11.50 *12.35 – 12.45 *13.30 – 13.40

    • po zakończonych lekcjach przy autobusach szkolnych: od godz. 11.30, 12.35, 13.30 do czasu odjazdu uczniów objętych dowożeniem.

     

    1. Rejony objęte dyżurem:

     

    • Boisko szkolne - podczas sprzyjających warunków atmosferycznych,

    • Korytarz główny na parterze,

    • Korytarz na parterze niższym,

    • Korytarz na I piętrze kl. IV-VI,

    • Korytarz przy sklepiku szkolnym i stołówce,

    • Blok sportowy.

     

    13. Podczas sprzyjającej pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy jedzą obiady podczas przerw.

    14. Dzieci z klas 0 - III mogą korzystać ze śniadania i obiadu przed dzwonkiem na przerwę. Decyzję o porze posiłku podejmuje wychowawca klasy.

    15. Dyżur pełniony jest prawidłowo, jeżeli:

     

    • nie ma śmieci,

    • teczki są ułożone pod klasami,

    • po dzwonku na lekcję uczniowie są ustawieni przed salami lekcyjnymi,

    • w szkole i na boisku panuje ład i porządek,

    • toalety są czyste i zadbane,

    • uczniowie sprawnie i bezkolizyjnie wychodzą i wchodzą do budynku szkolnego, nie siadają na parapetach, poręczach i schodach, nie biegają po korytarzach i klatkach schodowych,

    • podjęta jest natychmiastowa interwencja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa określona w Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych,

    • w przypadku umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia mienia, spowodowania kolizji należy podjąć działania zgodne ze Statutem i SRO.

     

    16. Uczniów klas 0 – III dojeżdżających odprowadza do autobusu nauczyciel, który ma z nimi ostatnią lekcję.

    17. Nauczyciel dyżurujący przy autobusach ma obowiązek stawić się na dyżur niezwłocznie po dzwonku na przerwę, natomiast może opuścić stanowisko po odjeździe dzieci.

    18. Prawidłowość postępowania uczniów po lekcjach regulują Zasady zachowania uczniów podczas dojazdów uczniów po zakończonych lekcjach.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe