• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

     

    1. Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie - ul. Główna 19, 55-340 Udanin.

    2. W Zespole Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie, został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl

    3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

    1) udzielona przez Panią/Pana zgoda n (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;

    · ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.

    4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

     

    4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

    1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

    2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

    6. Posiada Pani/Pan prawo:

    1) dostępu do treści swoich danych,

    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

    3) żądania usunięcia danych, gdy:

    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

    4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

    6) ograniczenia przetwarzania, gdy:

    - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

    - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe