• Pedagog szkolny - mgr Anna Chohura

   Zapraszam do kontaktu: gabinet nr 17, I piętro. 

    


    

   Godziny pracy

   Poniedziałek7.4513.30

   Wtorek7.45–13.15

   Środa7.45–12.20

                 14.15-15.00 

   Czwartek – 8.30–13.15

   Piątek7.45–13.15

    


   Zadania pedagoga

   • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

   • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

   • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

   • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

   • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

   • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

   • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

    


   Rozporządzenie ministerialne precyzuje na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  Jej elementy zbieżne są z zadaniami pedagoga szkolnego i polegają na:

   • diagnozowaniu środowiska ucznia;

   • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

   • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

   • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

   • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

   • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

   • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

   • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

   • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

   • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

   • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

   • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

   • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      

      Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno - profilaktyczno-terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców.

      Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

      Przy rozwiązywaniu trudności i problemów, pedagog korzysta z pomocy rodziców i innych instytucji: GOPS - u, Policji, Sądu dla Nieletnich, kuratora, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, CPR, Urzędu Gminy, KRPA.


    

   Ważne adresy stron internetowych oraz numery telefonów:

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

   ul. Wrocławska 2

   55-300 Środa Śląska

   Kontakt z Poradnią

   tel. 71317 38 68, lub 71 399 15 80

   ppp@powiat-sredzki.pl

   wykaz_telefonow_CKN_Librus.pdf

   Rzecznik Praw Dziecka

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe