Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp-udanin.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.11.2007 Data ostatniej istotnej aktualizacji: codziennie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Nowek. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer (076) 8709299. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na parterze szkoły prowadzą do niego schody, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 7.00-15.00. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się wejście ,które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto jest jeszcze wejście od strony lewej i prawej budynku szkoły dostępne w określonych godzinach 7.00-15.00. Dodatkowo od strony kuchni znajduje się wejście bezpośrednio dla dostawców, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Budynek szkoły jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych przed szkołą jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Informacje dodatkowe

-strona posiada podwyższony kontrast

-możliwość powiększania liter

-podświetlane linki

-mapa strony w dolnym lewym rogu.